Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
HERBICIDI

EQUIP®

Equip je vrhunski selektivni herbicid iz skupine sulfonil urea za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u kukuruzu. Potpuno je siguran za kukuruz jer sadržava zaštitnu tvar. Ekološki je jako prihvatljiv. Njegova primjena ne utječe na sijanje bilo koje kulture u polodoredu, ako sijemo ili sadimo barem 100 dana nakon prskanja Equipom. Kiša ga ne može isprati s korova već nakon dva sata poslije tretiranja.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Foramsulfuron (22,5 g/l)
Formulacija: Tekuća uljna koncentrirana suspenzija (OD)
Pakiranja: 1 L; 5 L

KULTURE I PRIMJENE

KUKURUZ

Jednogodišnji travni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²). Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²).Najbolje primjeniti u stadiju 3-5 listova za divlji sirak iz sjemena (Sorghum halapense). U stadiju 1-3 lista: svračica (Digitaria sanguinalis), koštan (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.), divlja prosa (Panicum spp.), ljuljevi (Lolium), jednogodišnja vlasnjača (Poa anua), mišji repak (Alopecurus myosuroides).
Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Višegodišnji travni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²). Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²).Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 – 16) u količini 2 – 2,5 l/ha uz utrošak vode 200 – 300 l/ha. Najbolji rezultati postižu se primjenom sredstva EQUIP na korove u ranim razvojnim stadijima i u aktivnom rastu korova. Najbolje djeluje na divlji sirak iz rizoma (Sorghum halapense) i piriku (Agropyron repens) do visine 10-20 cm.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

Jednogodišnji širokolisni korovi

Sredstvo se primjenjuje nakon sjetve ili sadnje a prije nicanja usjeva, u količini 2-2,5 kg/ha (200-250 g/1000 m²). Niža doza koristi se na srednje teškim, a viša na teškim i humusom bogatijim tlima. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode u količini 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²).Najbolje upotrijebiti do faze 2 lista: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), šćirevi (Amaranthus spp.), lobode (Chenopodium spp.), mišjakinja (Stellaria media), obična konica (Galingoga parviflora), crna pomoćnica (Solanum nugrum).Za poboljšanje učinkovitosti na širokolisne korove sredstvo EQUIP potrebno je koristiti u kombinaciji s herbicidima koji suzbijaju širokolisne korove.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

* Više količine koristiti za suzbijanje korova u kasnijim stadijima razvoja od preporučenih, kao i kod zakorovljenosti vrstama korova kao što su divlji sirak (Sorghum halepense), pirika (Agropyron repens), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), svračica (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.) i divlji proso (Panicum spp.).